Zapłata z konta VAT należności podatkowych

Od lipca 2018 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności (mpp). Obecnie mechanizm ten nie jest obowiązkowy. Podatnicy mogą, lecz nie mają obowiązku płacenia na rzecz kontrahentów przy zastosowaniu mpp. Zapłata w mpp polega na przekazaniu kwoty netto na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, a na rachunek VAT kwoty VAT.

Rachunek VAT

Rachunek VAT stał się od lipca 2018 r. swoistym subrachunkiem prowadzonym dla rachunków rozliczeniowych. Korzystanie ze środków zgromadzonych na rachunku VAT jest mocno ograniczone.

Z rachunku VAT można przede wszystkim dokonywać płatności za towary i usługi w części dotyczącej kwoty VAT zawartej na fakturze na rzecz sprzedawców na ich rachunek VAT. Można również z tego rachunku regulować na rachunek urzędu skarbowego wszelkie zobowiązania związane z podatkiem VAT, w tym dodatkowe zobowiązania w VAT oraz odsetki za zwłokę związane z tym podatkiem.

… również do zapłaty PIT, CIT i ZUS

W związku ze zmianą przepisów, która wejdzie w życie od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności zasadniczo stanie się obowiązkowy przy zapłacie za towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W związku z tymi zmianami od tej daty będzie możliwe dokonywanie zapłaty nie tylko podatku VAT, lecz również innych podatków i niepodatkowych należności budżetowych.

Zgodnie ze zmienianym w ustawie Prawo bankowe art. 62b ust. 2 pkt 2: Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu wpłaty:

a) na rachunek urzędu skarbowego:

  • podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
  • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
  • należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności

b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przyczyna zmian

Przyczyną rozszerzenia możliwości regulowania innych zobowiązań publicznoprawnych jest zwiększona kwota VAT na rachunku VAT podmiotów, które przede wszystkim zajmują się sprzedażą towarów i usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT. Podmioty te wobec braku takich regulacji mogłyby mieć problem z regulowaniem swoich zobowiązań wobec budżetu państwa pomimo posiadania środków na rachunku VAT, z którego, przy obecnych rozwiązaniach, można jedynie płacić sam VAT.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów dopuszczenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych należności budżetowych powinno zmniejszyć ryzyko pogorszenia płynności finansowej podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Po zmianie przepisów od 1 listopada 2019 r. z rachunku VAT będzie można regulować PIT, CIT, VAT, akcyzę, należności celne, oraz składki społeczne i zdrowotne. Nie rozwiąże to oczywiście problemów z płynnością finansową tych podmiotów, które przede wszystkim nabywają towary od zagranicznych podmiotów w ramach WNT a następnie sprzedają towary w kraju otrzymując obowiązkowo kwotę VAT na rachunek VAT. Niemniej jednak złagodzi negatywne skutki niekorzystnych zmian przepisów VAT.

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *