Sposób wykazywania paragonów z NIP w JPK_VAT

Zmiana i wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT od 1 października 2020 r. powoduje ogromne zamieszanie u podatników, w szczególności w służbach finansowo-księgowych zajmujących się ewidencjonowaniem dokumentów dla celów VAT.

Ustawodawca wprowadza nowe kody dla towarów i usług (numeryczne), dla transakcji (literowe), oznaczenia dla faktur sprzedaży (MPP, FP), faktur zakupu (MPP, MK, RR), oznaczenia dla innych niż faktury dowodów (IMP, WEW, RO). Trudno nad tym wszystkim zapanować, tym bardziej, że niektóre dokumenty, takiej jak paragony z NIP będą inaczej rozliczane do końca września, inaczej do końca roku, a jeszcze inaczej w 2021 r.

Do końca września 2020 r. paragony posiadające informacje o NIP nabywcy, o wartości do 450 zł brutto, a więc uznawane za faktury są ewidencjonowane w ewidencji VAT w następujący sposób. Mimo, że zostały wygenerowane przez kasę fiskalną nie powinny być wykazywane zbiorczo jako dokument z kasy rejestrującej, lecz wartość raportu okresowego (miesięcznego) z kasy rejestrującej powinna być pomniejszona o wartość paragonu z NIP (faktury w rozumieniu przepisów VAT) i do ewidencji VAT powinien być ujęty raport okresowy z owym pomniejszeniem oraz paragon z NIP (jako faktura) ze wskazaniem nabywcy jako podatnika VAT, który potencjalnie może odliczyć VAT naliczony z takiego dokumentu.

Od 1 października 2020 r. nastąpi w tym zakresie radykalna zmiana. Wynika ona z rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988) zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 576).

Jak wynika z § 11a ww. rozporządzenia z 15 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji:

1) wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy,

2) danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, oraz oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi, o których mowa w pkt 1

– z zastrzeżeniem, że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8.

Z powyższego wynika, że paragony z NIP od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie będą wykazywane indywidualnie w ewidencji VAT jako faktury VAT. Będą natomiast wykazywane jako paragony fiskalne (pomimo spełnienia kryterium bycia fakturą) i zbiorczo (również pod względem wartości netto i stawki podatku) ewidencjonowane jako raport okresowy z kasy rejestrującej oznaczany w ewidencji VAT oznaczeniem „RO”.

Z raportu okresowego nie będzie można ustalić komu sprzedawca sprzedał towary lub usługi wystawiając paragon z NIP (fakturę). Jednak możliwość takiego ustalenia nastąpi na podstawie paragonu z NIP (faktury) wykazanego przez nabywcę odliczającego w swojej ewidencji podatek naliczony z takiego dokumentu.

Ponadto z § 11a ww. rozporządzenia wynika, że w okresie październik – grudzień 2020 r. paragony z NIP (faktury) wykazane zbiorczo jako „RO” nie będą musiały posiadać oznaczeń cyfrowych (GTU) i literowych (rodzaje transakcji).

Ponieważ ww. regulacja zawarta w § 11a rozporządzenia będzie obowiązywała wyłącznie do końca 2020 r., to równocześnie nie będzie miała zastosowania do prowadzonej od 2021 r. ewidencji VAT. Wobec powyższego od 1 stycznia 2021 r. paragony z NIP (faktury) o wartości do 450 zł brutto będą ponownie musiały być wyłączone z ewidencji prowadzonej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (raport okresowy „RO” będzie musiał być wartościowo pomniejszony o wartość paragonów z NIP), a paragony z NIP będą odrębnie jako faktury VAT wykazywane w ewidencji faktur. Będą również od stycznia 2021 r. musiały być oznaczane kodami GTU i oznaczeniami literowymi, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.

Dodatkowo należy wskazać, że paragony z NIP do których nie będą wystawiane odrębne faktury nie będą mogły być oznaczane symbolem „FP”. Symbol „FP” jest bowiem zarezerwowany do faktur, do których wcześniej był wystawiony odrębny paragon. Do paragonów z NIP, które zostały uznane za faktury VAT nie wystawia się odrębnych faktur, a przez to nie oznacza się paragonów z NIP symbolem „FP”.

/ VAT / Tagi: , , , ,

Podziel się

Komentarze

Brak komentarzy.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *